Skip to content
Gething and Miles headhsots over Shutterstock background_1400x552px

Who will lead Labour away from the war on the countryside?

There has been an increasingly toxic atmosphere between Labour and the countryside in recent years, creating a deep divide between Cardiff Bay and rural Wales.

Jeremy Miles and Vaughan Gething are standing for the Labour leadership here in Wales, and the successful candidate will also become our new First Minister. This is an opportunity for Labour to reset its relationship with the countryside. We need you to contact both candidates to ask them to support rural Wales.

Our countryside has never been so fragile, and it has never been more important to have a government that understands, listens, and respects rural communities. The issues are there in black and white, such as the new Sustainable Farming Scheme, plans to ban game shooting through the back door, and Natural Resources Wales’s continued purchasing of productive farmland to fulfil its tree planting agenda, which threatens food security.

The disconnect between the rural way of life and the Welsh Government means people feel their voices are ignored. NOW is your chance to make your voice heard.

 

Pwy fydd yn arwain Llafur oddi wrth y rhyfel yn erbyn cefn gwlad?

Bu awyrgylch mwyfwy gwenwynig rhwng Llafur a chefn gwlad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan greu gwahaniad dwfn rhwng Bae Caerdydd a Chymru wledig.

Mae Jeremy Miles a Vaughan Gething yn sefyll i fod yn arweinydd y Blaid Lafur yma yng Nghymru a’r ymgeisydd llwyddiannus fydd ein Prif Weinidog newydd hefyd. Mae hwn yn gyfle i Lafur adnewyddu ei pherthynas â chefn gwlad. Mae arnom angen i chi gysylltu â’r ddau ymgeisydd i ofyn iddynt gefnogi Cymru wledig.

Ni fu ein cefn gwlad erioed mor fregus ac ni fu erioed yn bwysicach fod â Llywodraeth sy’n deall, yn gwrando ac yn parchu cymunedau gwledig. Mae’r materion yno’n ddu a gwyn – fel y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd, cynlluniau i wahardd saethu adar hela trwy’r drws cefn a Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i brynu tir fferm cynhyrchiol i gyflawni ei agenda plannu coed, gan fygwth diogelwch bwyd.

Mae’r datgysylltiad rhwng y ffordd o fyw wledig a Llywodraeth Cymru yn golygu bod pobl yn teimlo bod eu lleisiau’n cael eu hanwybyddu. NAWR yw eich cyfle chi i leisio eich barn.